COFFEE-MET-COACH© THEMA BIJEENKOMST: “ONT-MOETEN”
Een must voor iedereen die een teveel aan stress ervaart

Ervaar je stress? Heb je een gejaagd gevoel? Wil je meer rust creëren?

“Ont-moeten” is een leerzame bijeenkomst waarin jij je laat inspireren over het onderwerp stress en burnout. Een ont-moeting met jezelf: tegen welke grenzen loop je aan, welke stress-signalen geeft jouw lichaam en wat doe je daarmee?

Ontmoet mededeelnemers en leer van elkaar.
Life- en loopbaancoach Irma Noteboom van InVelsenCoaching begeleidt individuen met stress-klachten en burn-out. En zij coacht medewerkers en managers in het bedrijfsleven om vanuit innerlijke rust optimaal te functioneren in de dynamiek van het dagelijkse werk.

ONDERWERPEN
* Inzicht in de aanleiding/oorzaken van stress
* Het op tijd herkennen van stress signalen en daarop actief weten in te grijpen
* Draagkracht / draaglast model
* “How to relax between the attacks”
* Onderwerpen zijn tevens afhankelijk van de inbreng uit de groep

PRAKTISCHE INFORMATIE
* Kosten : € 45 incl btw, koffie, thee en een hand-out met tips en inspiratie.
* Aantal deelnemers: minimaal 4 en maximaal 8
* Duur: 2,5 uur
* Plaats: Driehuis of Haarlem-centrum

Vrij zijn van wensen leidt tot innerlijke rust”
Lao Tse

AANMELDEN:

Fieldset

 

Verification

ALGEMENE VOORWAARDEN INVELSENCOACHING DEELNAME TRAINING / WORKSHOP

Artikel 1 : Toepasselijkheid

  1. 1  De algemene waarden zijn van toepassing op alle trainingen en workshops van InVelsenCoaching voor de deelnemers aan die trainingen en workshops.
  2. 2  De overeenkomst met betrekking tot het volgen van een training of workshop komt tot stand door het invullen van het inschrijfformulier.

Artikel 2: Inschrijvingen en betalingen
2.1 Alle trainingen en workshops worden gehouden onder voorwaarde van voldoende inschrijvingen van minimaal 4 deelnemers.

2.2 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

2.3 Annulering of het verschuiven naar een andere aanvangsdatum kan in overleg tot maximaal 14 dagen voor een training of workshop.

2.4 De factuur wordt verstuurd 14 dagen voor aanvang van de training of workshop. Annuleren na die datum of na aanvang van de training of workshop is niet meer mogelijk. De deelnemer is dan het volledige bedrag verschuldigd. Wel is het mogelijk in overleg de training of workshop op een ander moment alsnog te volgen.

2.5 InVelsenCoaching houdt zich het recht voor om ten aanzien van trainingen en workshops om organisatorisch of inhoudelijke redenen wijzigingen aan te brengen.

2.6 De betaling dient voor aanvang van de training te zijn overgemaakt. Deelnemers van wie de betaling nog niet is ontvangen worden niet toegelaten tot de training/workshop.

Artikel 3: Uitvoeren van de opdracht.

3.1 Als InVelsenCoaching afspraken niet kan nakomen vanwege omstandigheden, die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft InVelsenCoaching het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen, dat uitvoering daarvan mogelijk wordt. Als deze omstandigheid zich voordoet, zal altijd onmiddellijk contact opgenomen worden met de deelnemers.

3.2 InVelsenCoaching streeft ernaar om een geplande training of workshop ten allen tijde door te laten gaan. Door onvoorziene omstandigheden kan het zijn, dat een andere trainer gezocht wordt of dat de trainingsdag(en) in overleg met de deelnemers wordt verschoven. Mocht dit onverhoopt tot problemen leiden zodat een workshop of training niet door kan gaan, dan heeft de cursist recht op terug betaling van (een deel van) het inschrijfgeld.

Artikel 4: Verstrekken van persoonlijke informatie aan de trainer, cq docent

4.1 Als een deelnemer onder behandeling is van een psychiater, psycholoog of arts en medicijnen voorgeschreven heeft gekregen, dan dient dit voor aanvang van de training aan de trainer medegedeeld te worden. De verantwoordelijke trainer bepaalt in dit geval of deelname aan de training mogelijk en verantwoord is.

4.2 Mensen met een acute verslaving of psychose kunnen niet deelnemen aan de training.

Artikel 5: Geheimhouding

5.1 Deelnemers en trainers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie, die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Op deze overeenkomst tussen InVelsenCoaching en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.

IJmuiden, 23 december 2016