Privacyverklaring InVelsenCoaching

Bij het verlenen van diensten in mijn coachpraktijk verwerk ik persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met jouw persoonsgegevens om ga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

           Irma Noteboom, eigenaresse InVelsenCoaching
          Meeuwenlaan 36 1971 KR IJmuiden, 0610729567, info@irmanoteboom.nl

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruikt maakt van mijn diensten maak ik gebruik van jouw persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van een coachtraject of training.

 

Persoonsgegevens

InVelsencoaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Gegevens die je hebt ingevult op het online intakeformulier (coaching) of inschrijfformulier (training)
 • Gespreksverslagen in de vorm van aantekeningen
 • Inhoud van communicatie via mail en telefoon

 

Doeleinden

InVelsencoaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren aan opdrachtgevers indien van toepassing;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;

 

Waarop is de verwerking gebaseerd

Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot het coachtraject of een training. Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van mijn diensten;
 • De bescherming van mijn financiële belangen;
 • Beveiliging en beheer van mijn systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden:
1) een incassobureau
2) In het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel

 

Verstrekking aan derden met toestemming

Alleen indien van toepassing en na jouw schriftelijk akkoord verstrek ik persoonsgegevens aan je werkgever, huisarts, bedrijfsarts, Veilig Thuis of andere hulpverleners, coaches en therapeuten. Eventuele rapportages worden eerst door jou gelezen en akkoord bevonden.
Intervisie met collega’s is enkel geanonimiseerd.

Voor recensies op mijn website vraag ik via het evaluatieformulier tevoren toestemming. Indien je toestemming geeft, kun je tevens aangeven of dit anoniem mag, of op welke wijze ik naar je mag verwijzen.

 

Doorgifte van je gegevens buiten de EER

Je gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer je gebruik maakt van Google Analytics via mijn website, Facebook, LinkedIn en Instagram in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang ik je gegevens bewaar

Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en de bewaartermijnen in het kader van de beroepsverenigingen NOBCO en VIV waarbij ik ben aangesloten.

 

Jouw rechten

Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Mijn persoonlijke aantekeningen vallen buiten het inzagerecht. Wel mag je op elk moment mij verzoeken mijn aantekeningen over jouw tracect te wissen.

Ook kun je mij verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of je kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar:

Irma Noteboom, InVelsenCoaching
06 107 29 567 | info@irmanoteboom.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht je er met mij niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op deze website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op [18 mei 2018]